Vores lånebetingelser

 

Ikke alle kan låne hos os - se nedenfor, om du kan.

Lånebetingelser

Låneforeningen af 1883 (i det efterfølgende kaldet ’Foreningen’) har udarbejdet disse lånebetingelser, som gælder for alle lån til vores medlemmer.

Krav for at blive medlem
For at kunne blive medlem af Foreningen – og dermed kunne optage et lån hos os – skal du leve op til en række krav.

Du skal være medlem af enten Dansk Jernbaneforbund (DJ), Brancheklubben HK Trafik & Jernbane (T&J), HK Seniorer Trafik & Jernbane aktivitetsudvalg (T&J) eller Fællesorganisationen Jernbanedrift (FO). På ansøgningstidspunktet skal du have været medlem i mindst et år. 

Du skal have været ansat i mindst 3 år i en af de styrelser eller virksomheder, som er nævnt i Bilag 1, og som har en gældende overenskomst, som omfatter medlemmer af enten DJ, T&J eller FO .

Har du tjenestemandspension eller er du på rådighedsløn, og kommer fra de samme styrelser og virksomheder, har du ligeledes mulighed for at optage lån hos os. Forudsætningen er, at vi aftaler en ’pensionsforskrivning’ for tilbagebetaling af lånet, og at du er medlem af DJ, T&J eller FO.

Medlemmer af Foreningen, som ved pensionering ikke har adgang til tjenestemandspension, og dermed heller ikke adgang til ’pensionsforskrivning’ kan gives mulighed et lån op til kr. 30.000 over maksimalt 3 år ved at indgå en betalingsaftale via Betalingsservice.

Hvis du er ansat eller pensionist i en virksomhed, der har historisk eller anden nær tilknytning til jernbanevirksomhederne, og som har en gældende overenskomst med enten DJ, T&J eller FO – har du også mulighed for at ansøge om et lån. Bestyrelsen i Låneforeningen af 1883 vurderer denne type af førstegangsansøgninger særskilt.

Alle medlemmer kan, hvis lånebetingelserne er opfyldt, bevilges lån indtil den dato, hvor medlemmet fylder 75 år.

Lønforskrivning
Foreningen yder lån i henhold til lønningslovens regler om lønforskrivning. Det betyder, at den månedlige ydelse bliver trukket fra din løn/tjenestemandspension inden udbetaling og det vil fremgå af din lønseddel/pensionsseddel.

Hvis din ansættelse og dermed lønforskrivningen ophører, kan Foreningen kræve restgælden indfriet.

Hvis du skal afholde tjenestefrihed uden løn eller en kortere orlovsperiode, såsom barsel m.v., kan vi indgå en betalingsaftale via Betalingsservice.

Hvis du skal gå på pension, og din lønforskrivning ikke kan fortsætte hos Statens Administration, kan vi ligeledes indgå en betalingsaftale via Betalingsservice.

Din restgæld forfalder til betaling, hvis tilmeldingen til Betalingsservice ophører.

Lånets størrelse
Lånets størrelse må maksimalt udgøre 50 % af din faste årsløn. Afdrag på lånet må ikke overstige 1/8 af brutto månedslønnen minus særlige ydelser som f.eks. ikke faste weekendtillæg og overarbejde.

Det mindste lån, som du kan ansøge om, er kr. 6.000.

Første gang du låner penge af Foreningen, kan du maksimalt låne kr. 30.000, og afdragstiden er højst 24 måneder.

Herefter udgør det størst mulige lånebeløb kr. 100.000, hvor afdragstiden højest er 48 måneder.

Kreditvurdering
Foreningen er omfattet af ny Lov om forbrugslånsvirksomheder. Da Finanstilsynet har skærpet kravene til kreditvurderingen, er det nødvendigt med flere oplysninger omkring din økonomi end tidligere.

Når du ansøger via vores digitale låneansøgning, får du derfor brug for dit MitID til at hente din årsopgørelse fra SKAT. Når du samtidig giver dit samtykke, kan låneansøgning hente og indlæse din årsopgørelse fra SKAT og posteringer på dine bank-konti. 

Du skal desuden uploade din seneste lønseddel og sende eventuelt supplerende dokumentation om ophør eller ændringer i dine faste udgifter. Såvel som fællesudgifter, der bliver betalt direkte fra f.eks. din partners konto. 

Vi foretager altid en individuel vurdering af din låneansøgning, og med din digitale låneansøgning bekræfter du, at Foreningen kan indhente supplerende oplysninger i det omfang, den finder det nødvendigt.

Udbetaling
Vi udbetaler dit lån 1-2 hverdage, efter vi har modtaget det underskrevne gældsbrev og aftalen om lønforskrivning. Pengene bliver overført direkte til din NemKonto.

Rente
Renten er variabel og bliver beregnet bagud hver den 31.03 - 30.06 - 30.09 og 31.12. Renten bliver tilskrevet restgælden ved det pågældende kvartals begyndelse. Første gang ved udgangen af det førstkommende kvartal. Renten fra udbetalingsdagen og frem til første indbetalingsdato bliver tillagt restgælden. Afdrag på lånet indbetalt i kvartalsperioden bliver ikke forrentet.

Hvis rentesatsen bliver ændret, vil ydelsernes størrelse være den samme, mens løbetiden vil blive forlænget eller forkortet.

Renteændringer
Bestyrelsen fastsætter til enhver tid renten på Foreningens lån, og den aktuelle rente kan altid ses på hjemmesiden.

Fornyelse af eksisterende lån
Et lån kan normalt tidligst blive fornyet, når halvdelen af lånet er tilbagebetalt. Restgælden bliver trukket fra det nye lån, inden du modtager udbetalingen af dette.

Er det oprindelige lån et førstegangslån, så er det maksimale lånebeløb stadig kr. 30.000 over højest 24 måneder.

Når du har afdraget i henhold til låneaftalen i mindst 24 måneder, bliver du omfattet af de almindelige regler, og kan låne op til kr. 100.000 over maksimalt 48 måneder.

Videregivelse af oplysninger
Foreningen videregiver personlige oplysninger i det omfang, loven kræver det – eksempelvis til SKAT. Foreningen videregiver også dine personlige oplysninger til det relevante lønningskontor.

Herudover udveksler Foreningen personlige oplysninger – inklusive CPR-nummer – med Tjenestemændenes Låneforening, idet Foreningens lån administreres i samme IT-lånesystem, og efter sammen regler om lånet størrelse og mdl. ydelser i forhold til din årsløn.

Ophør af medlemskab i Foreningen
Medlemmer, som har optaget et lån hos os efter d. 01.04.2009, og som nærmer sig afslutningen af et lån, bliver spurgt skriftligt, hvorvidt de ønsker at forblive medlemmer. Hvis Foreningen ikke modtager et svar, bliver medlemmet automatisk udmeldt.

Hvis et udmeldt medlem opfylder lånebetingelserne og ønsker et nyt lån, vil vedkommende blive betragtet som et nyt medlem og kan ved første lån højest låne kr. 30.000 over maksimalt 24 mdr.

Andre bestemmelser
Foreningens bestyrelse kan ændre lånebetingelserne uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for medlemmerne. I andre tilfælde kan vi ændre betingelserne med 3 måneders varsel.

Ændringer bliver varslet her på Foreningens hjemmeside.

Misligholdelse
Lånet forfalder til øjeblikkelig betaling, hvis låneforholdet bliver misligholdt. Alle Foreningens omkostninger til advokat, gebyrer, renter, retsafgift, inkasso, RKI mv. i forbindelse med at inddrive restgælden bliver pålagt låntageren.

Ikrafttræden
Disse lånebetingelser træder i kraft den 21.04.2023.

Se bilag 1 med styrelser og virksomheder

Hent vores lånebetingelser i et printvenligt format