Vedtægter for Låneforeningen af 1883 f.m.b.a

Vores vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Låneforeningen af 1883 f.m.b.a.  (forening med begrænset ansvar)

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København

§2 Formål

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne konkurrencedygtige lån mod lønforskrivning.

§3 Medlemskreds

Stk 1. Som medlemmer kan optages:

  • Fastansatte ved DSB, Banedanmark og andre jernbanevirksomheder
  • Personer, der er pensioneret fra stillinger i ovennævnte virksomheder
  • Efter bestyrelsens skøn fastansatte og pensionister i virksomheder og - selskaber, der har historisk eller anden nær tilknytning til jernbanevirksomheder.  

Stk 2.
Medlemmer er:
A. Ansatte og pensionister, som er indmeldt i foreningen før 01/04-09, og som efter udbetaling af tilgodehavende kontingent har ønsket at bevare medlemsskab

B. Ansatte og pensionister, som har indgået låneaftaler efter 01/04-09, og som efter afslutning af lånet har ønsket at bevare medlemskab.

C. Ansatte og pensionister, som har aktive lån indgået efter 01/04-09, dog således at lånet skal være aktivt 01/05 i det år, hvor valget finder sted. 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.   

Stk. 2. Indkaldelse af en generalforsamling sker skriftligt med angivelse af dagsorden  ved meddelelse på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.   

Stk. 3. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af dirigent. Bestyrelsen foreslår  Generalforsamlingen en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 4. Foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan alene udøves personligt.   

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.  

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, medmindre andet er fastsat i foreningens vedtægter.

Stk. 7. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer godkender dette.  
 
Stk 8. Dog kan vedtægtens §4 stk 8 og §12 stk 1 om opløsning af foreningen kun ændres, såfremt mindst ¾ af medlemmerne godkender ændringen ved en urafstemning. 
 
Stk 9. Såfremt ¾ af medlemmerne ved en urafstemning ikke har stemt for den foreslåede ændring af § 4 stk 8, kan bestyrelsen iværksætte en ny afstemning, hvor forslaget fra 1. afstemning kan godkendes med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

§ 5 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år i København i juni måned.   

Stk. 2. Forslag, der af et medlem ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 15. April.

Stk 3. Forslag om kandidater til bestyrelsen, og som revisorer skal være bestyrelsen i hænde senest 15. april i valgåret.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. Pkt. 

1. Valg af dirigent   
2. Bestyrelsens beretning   
3. Forelæggelse af regnskab   
4. Behandling af indkomne forslag
5. Bestyrelsesvalg
6. Revisorvalg
7. Eventuelt  

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for fornødent eller når mindst 50 medlemmer skriftlig anmoder bestyrelsen herom med henblik på behandling af et anført emne. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til, at ind- kalde til generalforsamling senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.

§7 Valg af bestyrelse

Stk. 1. Foreningens anliggender administreres af en bestyrelse på 8 medlemmer, valgt blandt foreningens medlemmer. Dog således at bestyrelsens sammensætning er 5 medlemmer fra DJF, 2 medlemmer fra HK T&J og 1 medlem fra FO. 

Stk. 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker enten skriftligt med udsendte stemmesedler eller via internettet, og skal uanset metode være afsluttet, således at resultatet kan offentliggøres på generalforsamlingen. 

Stk. 3. Bestyrelsen hvis funktionstid er ca. 3 år, vælges således, at der i forbindelse med den ordinære generalforsamling første og andet år vælges 3 og tredje år 2 medlemmer i stedet for de bestyrelsesmedlemmer, der afgår efter tur. Genvalg kan finde sted.   

Stk. 4. Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen konstituere et medlem fra samme faglige organisation, som det afgående medlem, som medlem af bestyrelsen, indtil valg kan finde sted i forbindelse med førstkommende ordinære generalforsamling. 

§8 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen fordeler selv forretningerne mellem sig, og vælger en formand af sin midte.

Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget  bortfaldet.

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer deltager i bestyrelsesmødet.

Stk. 4. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for dens virke.

Stk 6. Bestyrelsen fastsætter lånebetingelser for foreningens medlemmer.

Stk 7. Bestyrelsen kan i lånebetingelserne indarbejde regler for fravigelse af §2 om lønforskrivning, således at lån i særlige tilfælde kan bevilges uden lønforskrivning. 

§9 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.   

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Regnskab

Stk 1. Regnskabsåret løber fra 1. April til 31. Marts. Det reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§11 Foreningens revision

Stk. 1. Revision af foreningens regnskab foretages af 2 revisorer valgt blandt foreningens medlemmer ved simpelt stemmeflertal. Dog således at den ene revisor samtidig er medlem af DJF og den anden af HK T&J. 

Stk. 2. Valg af revisorer sker efter samme afstemningsprocedure som for bestyrelsesmedlemmer, og skal uanset metode være afsluttet, således at resultatet kan offentliggøres på generalforsamlingen. 

Stk.3. Afgår en revisor inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen konstituere et medlem fra samme faglige organisation, som det afgående medlem som revisor, indtil valg kan finde sted i forbindelse med førstkommende ordinære generalforsamling. 

Stk.4. Bestyrelsen lader endvidere regnskabet revidere af en statsautoriseret revisor. 

§12 Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer herfor, og når denne generalforsamlingsbeslutning herefter godkendes af mindst ¾ af samtlige medlemmer ved en urafstemning.

Stk. 2. Såfremt det besluttes at opløse foreningen, kan det ikke besluttes, at dennes midler skal udloddes til medlemmerne. I stedet skal der oprettes en fond, hvortil foreningens midler overføres.
Fondsbestyrelsen udpeges af de til enhver tid forhandlingsberettigede personaleorganisationer, hvis medlemmer er berettiget til medlemskab af nærværende forening.   

Stk. 3. Renterne af fondens midler skal anvendes til bedste for værdigt trængende medlemmer af foreningen og disses efterladte, alt efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

§13 Ikrafttrædelse

Stk. 1. Nærværende vedtægt er godkendt på foreningens generalforsamling den 14. juni 2018 og er gældende fra samme dag.