Lånebetingelser

Disse lånebetingelser er gældende for alle lån bevilget af Låneforeningen af 1883. (I det efterfølgende kaldet: Foreningen)

Ansøgerne skal have været ansat i en af de styrelser eller virksomheder, som er nævnt i bilag 1, i mindst 3 år, og være medlem af enten Dansk Jernbaneforbund (DJ), HK Trafik & Jernbane (T&J) eller Fællesorganisationen Jernbanedrift (FO).

Styrelserne og virksomhederne skal have gældende overenskomst som omfatter medlemmerne af enten DJ, T&J eller FO.

Pensionister og rådighedslønnere fra de samme styrelser og virksomheder har ligeledes mulighed for lån under forudsætninger af, at der aftales ”pensionsforskrivning” til betaling af lån, og at de er medlemmer af en af de 3 organisationer.

Medlemmer af Låneforeningen af 1883, som ved pensionering ikke har adgang til tjenestemandspension, og dermed heller ikke adgang til "pensionsforskrivning", kan gives mulighed for lån op til 30.000 kr over maksimalt 3 år ved indgåelse af en aftale om betaling via Betalingsservice.

Yderligere kan ansatte og pensionister i virksomheder og selskaber, der har historisk eller anden nær tilknytning til jernbanevirksomhederne, og som har gældende overenskomst med enten DJ, T&J eller FO ansøge om lån.
Førstegangs ansøgninger fra ansatte eller pensionister fra sådanne virksomheder skal vurderes særskilt i bestyrelsen i 1883 inden oprettelse af lån.

Lån kan optages til det 75. år. Lånebeløb og afviklingsperiode fastsættes efter en konkret vurdering.
 

Lønforskrivning

Lånet ydes i henhold til lønningslovens regler om lønforskrivning.

Låneforeningen kan kræve restgælden indfriet, hvis lønforskrivningen ophører.

Ved tjenestefrihed uden løn eller i kortere orlovsperioder (barsel mv.) kan der indås aftale om betaling via Betalingsservice.

Ved pensionering - hvor lønforskrivningen ikke kan fortsætte hos Statens Administration - kan der ligeledes indgås aftale om betaling via BetalingsService.

Såfremt tilmeldingen til BetalingsService ophører, forfalder restgælden til betaling.
 

Lånets størrelse

Lånets størrelse må ikke overstige 50 % af ansøgerens faste årsløn. Afdrag på lånet må ikke overstige 1/8 af brutto månedslønnen minus særlige ydelser som f.eks. ikke faste weekend tillæg og overarbejde.

Det mindste lån det er muligt at optage udgør kr. 6.000.

Første gang et medlem låner penge af Foreningen udgør det størst mulige lånebeløb kr. 30.000.
Afdragstiden er højst 24 måneder.

Herefter udgør det størst mulige lånebeløb kr. 80.000.
Afdragstiden er højst 36 måneder
 

Kreditvurdering

Ansøgerne skal sammen med den underskrevne låneansøgning indsende kopi af seneste løn- eller pensionsspecifikation. Ansøgeren bekræfter med sin underskrift på ansøgningen, at Foreningen kan indhente supplerende oplysninger i det omfang, den finder det nødvendigt.
 

Udbetaling

Lånet udbetales 1-2 hverdage efter, at det underskrevne gældsbrev og aftalen om lønforskrivning er modtaget i Foreningen.
Udbetaling sker ved bankoverførsel (Nem konto).
 

Rente

Renten er variabel og beregnes bagud hver den 31.03 - 30.06 - 30.09 og 31.12. og tilskrives restgælden ved det pågældende kvartals begyndelse. Første gang ved udgangen af det førstkommende kvartal. Renten fra udbetalingsdagen og frem til første indeholdelsesdato tillægges restgælden. Ordinære ydelser indbetalt i kvartalsperioden forrentes ikke.
Såfremt rentesatsen ændres, vil ydelsernes størrelse blive fastholdt og løbetiden vil blive forlænget eller forkortet.

Renteændringer

Bestyrelsen fastsætter til enhver tid renten på Foreningens lån, og den aktuelle rente kan ses på foreningens hjemmeside www.1883.dk.
 

Fornyelse af eksisterende lån

Et lån kan almindeligvis tidligst fornyes, når halvdelen af lånet er tilbagebetalt. Restgælden trækkes fra det nye lån inden udbetaling af dette.
Er det oprindelige lån et førstegangs-lån, så er det maksimale beløb stadig 30.000 kr. over højest 24 måneder.
Når låntageren har afdraget iht. låneaftalen i mindst 24 måneder omfattes vedkommende af de almindelige regler, og kan låne op til 80.000 kr. over maksimalt 36 måneder.
 

Videregivelse af oplysninger

Foreningen videregiver personlige oplysninger i det omfang loven kræver det – for eksempel til Skat. Foreningen videregiver også personlige oplysninger til det relevante lønningskontor.

Herudover udveksler Foreningen personlige oplysninger – inklusiv cpr.nr. – med Tjenestemændenes Låneforening som administrerer alle lån for Foreningen.
 

Udmeldelse af foreningen

Ved afslutningen af et lån til et medlem optaget efter 01.04.2009 spørges medlemmet skriftligt om hvorvidt medlemsskabet ønskes bevaret.
Svares ikke er medlemmet automatisk udmeldt.

Opfylder et udmeldt medlem lånebetingelserne og ønskes et lån. vil vedkommende blive betragtet som nyt medlem, og kan ved første lån højest låne kr. 30.000
 

Andre bestemmelser

Foreningens bestyrelse kan ændre disse lånebetingelser uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for medlemmerne. I andre tilfælde kan betingelserne ændres med 3 måneders varsel.
Ændringer vil blive varslet på Foreningens hjemmeside www.1883.dk.
 

Misligholdelse

I tilfælde af misligholdelse af låneforholdet forfalder lånet til øjeblikkelig betaling. Alle foreningens omkostninger til advokat, gebyrer, renter, retsafgift, inkasso, RKI mv i forbindelse med inddrivelse af restgæld pålægges låntageren.
Eventuelt opsparet kontingent modregnes i foreningens tilgodehavende.
 

Ikrafttræden

Disse lånebetingelser træder i kraft den 01.12.2017


> Se bilag 1

> Download lånebetingelser og bilag som PDF

Låneforeningen af 1883, f.m.b.a  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 36 16 16 75 |  F 33 47 86 19 |  E post@1883.dk